Jótállás szabályai

Tájékoztatás a jótállással kapcsolatosan

Magyar Köztársaság területén történt vásárlás (üzembe helyezés) napjától számítva a 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet szerint kötelező jótállást vállalunk, a jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti, és nem korlátozza.

FONTOS TUDNIVALÓK

Tisztelt Fogyasztó, bízunk benne, hogy az Ön által megvásárolt készülék folyamatosan az Ön megelégedésére működni fog. Ennek ellenére az alábbi Fontos Tudnivalókra hívjuk fel figyelmét!

A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott, a 151/2003 (IX.22.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében felsorolt új tartós fogyasztási cikkekre vonatkozóan jótállási kötelezettség terjed ki. A jótállási kötelezettség teljesítése azt a vállalkozást terheli, amelyet a fogyasztóval kötött szerződés a szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtására kötelez. A jótállásból eredő jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül.

Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró személy,

Vállalkozás: aki a fogyasztókat érintő tevékenységét önálló foglalkozásával vagy gazdasági tevékenységével összefüggő célok érdekében végzi,

Forgalmazó: az a vállalkozás, amely a terméket közvetlenül a fogyasztó részére forgalmazza.

Kérjük, a készülék használatba vétele előtt feltétlenül olvassa el a használati útmutatót.

Kérjük, hogy a jótállási jegy a termék értékesítőjére és eladási helyére vonatkozó adatait töltesse ki a vásárlás helyén (az értékesítő cég neve, címe, gyártási szám, vásárlás időpontja).

Ez a készülék kizárólag háztartásban, háztartási célra használható, amennyiben erről a használati útmutató, működési leírás, felhasználói kézikönyv vagy egyéb dokumentum másképp nem rendelkezik.

A jótállás időtartama:

a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,

b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,

c) 250 000 forint eladási ár felett három év.

d) A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

Az a) – d) pontokba foglalt határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.

A Kormányrendeletben megadott jótállási időszakokon túl a forgalmazó önkéntesen, minden 10 000 forintot el nem érő termékére 24 hónap jótállást, a 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén pedig további 12 hónap (összesen tehát 24 hónap) jótállást biztosít.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne.

Ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a vállalkozás a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni, a fogyasztó választása szerint – megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni. A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a vállalkozás a termék kijavítását megfelelő határidőre nem vállalja, vagy nem végzi el, a fogyasztó a hibát a forgalmazó költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja. A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. A jótállási kötelezettség teljesítésével és a szerződésszerű állapot megteremtésével kapcsolatos költségek – ideértve különösen az anyag-, munka- és továbbítási költségeket – a vállalkozást terhelik.

A vállalkozásnak a termék kijavítását, vagy kicserélését – a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésre figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.

A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

A fogyasztó a jótállás iránti igényét választása szerint a vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál (szervíznél) közvetlenül is igényelheti.

A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. Jótállási jegy hiányában, ha a fogyasztó jótállási igényt kíván érvényesíteni fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló A jótállásból eredő jogoknak nem feltétele a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása.

A jótállási kötelezettség teljesítése a vállalkozást

A fogyasztó a kijavítás iránti igényét választása szerint a vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti. A készüléket meghibásodás esetén a jótállási jegyen feltüntetett szerviz vagy szervizek valamelyikébe kell beszállítani vagy postán – ha a termék jellege indokolja, akkor törékenyként – elküldeni a jótállási Utánvéttel feladott készüléket a szervizek átvenni nem tudnak!

A rögzített bekötésű, valamint a 10 kg-nál súlyosabb, tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket - a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, akkor le- és felszereléséről, valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás

Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül meghibásodott, a termék értékesítője a fogyasztó kívánságára köteles azt kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A három munkanapon belüli csereigény esetén a vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre (2013. évi törvény a Polgári Törvénykönyvről 6:159§).

A jogosult a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a kötelezettel közölni. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős. (2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 6:162§)

Ha az e rendeletben meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a vállalkozás részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni. Ezen előírások előírásai az elektromos kerékpárra, elektromos rollerre, quadra, motorkerékpárra, segédmotoros kerékpárra, személygépkocsira, lakóautóra, lakókocsira, utánfutós lakókocsira, utánfutóra, valamint a motoros vízi járműre nem vonatkoznak.

Ha az e rendeletben meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik - a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában -, valamint ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket a vállalkozás költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni. Ezen előírások előírásai az elektromos kerékpárra, elektromos rollerre, quadra, motorkerékpárra, segédmotoros kerékpárra, személygépkocsira, lakóautóra, lakókocsira, utánfutós lakókocsira, utánfutóra, valamint a motoros vízi járműre nem vonatkoznak.

Ha a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény vállalkozás részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, - a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában - a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni. Ezen előírások előírásai az elektromos kerékpárra, elektromos rollerre, quadra, motorkerékpárra, segédmotoros kerékpárra, személygépkocsira, lakóautóra, lakókocsira, utánfutós lakókocsira, utánfutóra, valamint a motoros vízi járműre nem vonatkoznak.

Jótállási igény nem érvényesíthető:

  1. Rendeltetés ellenes használat, átalakítás, hibás vagy szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy egyéb nem gyártási eredetű meghibásodás esetén.
  2. Karbantartási – tisztítási munkák esetén.
  3. Nem a jótállási jegyen feltüntetett szerviz által a fogyasztási cikken végzett bárminemű beavatkozás esetén.
  4. A kopó alkatrészek rendeltetésszerű használatából eredő kopása esetén.
  5. A készülék és/vagy a készülék tartozékainak (pl. távirányító stb.) törése esetén.
  6. Autohifi termék esetében, amennyiben az autóhifit (autórádió, autórádió magnó, CD-s autórádió, CD-váltó, erősítő, ekvalizer, ) nem szakszervizben szerelték be.
  7. A készülék nem eredeti pótalkatrésszel, kiegészítővel vagy tartozékkal lett felszerelve, és a két fenti eset közül bármelyik a készülék hibáját idézte elő.

A gáz és a split klíma készülékek ill. a háromfázisú készülékek (dugvillával el nem látott készülékek) üzembe helyezésre kötelezettek, a jótállás csak abban az esetben érvényes, ha az üzembe helyezést a jótállási jegyen feltüntetett szervizek valamelyikével végezteti

A készülékek üzembe helyezése és beállítása nem tartozik a jótállási javítási kötelezettségek körébe, ezt az ügyfél megrendelésére a szerviz külön díjtétel felszámítása ellenében vállalja, akkor is, ha a termék a kijelölt szerviz által kötelezően üzembe helyezendő (split klímák és gáz készülékek) és akkor is, ha nincs üzembe helyezési kötelezettsége a szerviznek, de a vásárló azt megrendeli.

A hosszú ideig és nem megfelelő körülmények között történő tárolás a fogyasztási cikk műszaki állapotának romlását idézheti elő. Ez esetben a készüléket üzembe helyezés előtt át kell vizsgáltatni a biztonságos üzemeltetés érdekében. Az átvizsgálás költsége szintén nem tartozik a jótállási kötelezettség körébe.

A jótállás a fogyasztóvédelmi törvényből eredő jogait nem érinti Szavatossági igényt a forgalmazóval szemben érvényesíthet azzal, hogy ha bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot, akkor a szerződést megkötöttnek kell tekinteni. Ezért felhívjuk tisztelt vásárlóink figyelmét, hogy őrizzék meg a számlát/blokkot, hogy kétséget kizáróan igazolni tudják a fogyasztói szerződés megkötését.

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.